Sıkça Sorulan Sorular

* Telefon görüşmesi, 

* Fax veya e-mail, 

* Analiz Talep ve Fiyatlandırma Formu

Yukarıda belirtilen  1.veya 2. maddelerden biri ile  laboratuvara ulaştıktan sonra müşteriye, fax veya e-Mail ile   Analiz Talep ve Fiyatlandırma Formu gönderilir. Veya 3.madde belirtilen şekilde elde edilen forma müşteri, istediği bir veya birkaç numune için parametreleri yazar ve laboratuvara gönderir. Fiyatlandırılan form müşteriye geri gönderilir. Müşterinin onayından sonra numune alınır veya laboratuvara gönderilir. Numunenin gelişinden sonra Analiz Talep ve Fiyatlandırma Formu Laboratuvar tarafından imzalanır, tahmini rapor tarihi yazılır ve müşteriye gönderilir veya numune alma sırasında müşteriye verilir. Numunenin geliş şekli raporda belirtilir.

Atık yağların toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır. Atık yağların geri kazanım veya nihai bertarafı Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığınwww.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans.html internet sitesinden ulaşılabilir.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde: 9 gereğince UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu), Atık Üreticileri tarafından temin edilir. Nasıl temin edileceğine dair rehber broşürü indirmek için tıklayınız.

İstanbul ve yakınındaki pek çok hastaneden tehlikeli atık alımı yapmaktayız. Hastanelerden kaynaklı farklı atık türleri için atıkların nasıl ambalajlanacağını gösteren rehber broşürü indirmek için tıklayınız.

a)Atık listesindeki kodlar,(A) ve (M) işaretleri ne anlama gelir?

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ ünde (A) işareti ile gösterilmiş atıklar, herhangi bir tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken, aynı listede (M) işareti ile gösterilmiş atıklar EK-III B’de verilen tehlikeli atıkların eşik konsantrasyonu üzerinde bir değere sahipse tehlikeli atıktır. Ayrıca doğal karakterleri ya da oluşmalarına neden olan aktiviteye bağlı olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan, EK-3 A’da veya EK-3-B’de bulunup E- 4’te verilen maddeleri içeren atıkların, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-III A’daki özelliklerden bir veya birkaçına sahip olmaları ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-III B’de verilen tehlikeli özellikleri göstermeleri durumundatehlikeli atıkolarak sınıflandırılır.

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’ ünde listede (M) işaretli atıkların tehlikeli olup olmadığı EK-3 analizi ile belirlenmektedir. Ek-3 analizi şuan için sadece Bakanlığın yetki verdiği TÜBİTAK tarafından yapılmaktadır.

b) Hangi atıklar tehlikelidir?

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek- 3A da tarif edilen H1 den H14’e kadar patlayıcı, oksitleyici, tutuşabilenler, tahriş edici, toksik, kanserojen, korozif enfeksiyon yapıcı ve mutajenik v.b. özellikler gösteren atıklar tehlikeli atık olarak değerlendirilmektedir. Bu tür atıklar bakanlığın lisans verdiği bertaraf veya geri kazınım tesislerinde bertaraf edilmesi gerekmektedir. İSTAÇ A.Ş., 2009 yılından beri almış olduğu R13 (Ara Depolama) ve D5 (1. Sınıf Düzenli Depolama) lisansları kapsamında tehlikeli atıkların bertarafını sağlamaktadır.

Tehlikeli olduğu bilinen bazı atıklar: boya, vernik, yapıştırıcı, kozmetik atıkları, laboratuvar kimyasalları, kullanım süresi geçmiş ilaçlar, boya fosfat çamurları, flüoresan, kondansatör, x-ray tüpleri, basınçlı kaplar, kartuş toner atıkları v.b.

Atık lastiklerin toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır. Atık lastiklerin geri kazanım veya nihai bertarafı Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığın www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans.html  internet sitesinden ulaşılabilir.

Atık pil ve akümülatörlerin toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır. Atık pil ve akümülatörlerin geri kazanım veya nihai bertarafı Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığın www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans.html internet sitesinden ulaşılabilir.

Elektronik atıkların toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Elektrik ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır. Atık elektrik ve elektronik eşyaların geri kazanım işlemleri Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığın www.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans.html  internet sitesinden ulaşılabilir

Atıkların üretilmesinden biriktirilmesine, geçici olarak depolanmasından nakliyesine, nakliyesinden bertaraf tesisine ulaşmasına kadar bütün süreçlerden sorumludur.

Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliği Madde 9 ‘da belirtildiği üzere Atık üreticisi;

— Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

— Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla,

—Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda valilikten izin almakla,

—Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği çevre lisansı almış olan geri kazanım ya da bertaraf tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,

—Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te (M) işareti ile bulunup EK-III B’de belirtilen özellikleri içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum/kuruluşlara ait laboratuvarlar ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlarca yapılan analizlerle Bakanlığa belgelemekle,

—Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,

—Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

— Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda taşıma formunu doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla,

—Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymakla,

—Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise göndermekle veya taşıyıcının atığı geri getirmesini ve bertarafını sağlamakla,

—Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkânları ile veya çevre lisansı almış atık bertaraf tesisinde gerekli harcamaları karşılayarak veya belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık bertaraf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle,

— Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolamakla,

—Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile valilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin iletişim bilgilerini valiliğe bildirmekle,

—Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilmeden önce kendi atıklarını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluşuyor ise uygun şekilde çevre lisansı almış bertaraf ve geri kazanım tesisine götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla,

— Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla,

— Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar sunucu meydana gelen kirliliğin önlenmesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,

— Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar vuku bulduğunda valiliği bilgilendirmek ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf işlemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna ilişkin bilgileri içeren raporu valiliğe sunmakla,

—Faaliyetlerine yönelik inşaat ve işletme ruhsatı alınması aşamasında, tehlikeli atıklarının bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda bertarafının sağlanacağını belgelemekle yükümlüdür.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nin atık üreticisinin yükümlülükleri başlıklı 9. maddesinin C bendinde “Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almakla yükümlüdür” hükmü yer almaktadır.

Buna göre ayda 1000 kg’dan fazla atık üreten atık üreticisi İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden Tehlikeli Atık Geçici Depolama İzni almak zorundadır.

Ayda 1000 kg’dan az atık üreten atık üreticisi ise biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden izin almaksızın atıklarını kendi sahasında en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi bir tehlike halinde sahada önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin, adını, telefonunu valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

Kontamine Atıklar: Sevk edilecek atığın miktarına bağlı olarak, palet üzerinde olmak koşuluyla naylon torbalarda, 200 lt’lik standart varillerde üzerleri kapatılmak suretiyle gönderilebilir.

Boya / Fosfat Çamuru: Maksimum 25 kg. olacak şekilde naylon torba veya çuvallara(sızdırmaz) doldurularak palet üzerine yerleştirilmek kaydıyla varil, big bag torba(sızdırmaz) veya katı atık konteyneri içerisinde sevk edilmelidir. Konteyner; hacimce minimum 1 m3, ağırlıkça maksimum 1,5 ton kapasiteli olmalı ve forklift ile taşıma ve boşaltma işlemlerinin yapılmasına elverişli olmalıdır.

Yanabilir Sıvı, Sulu Sıvı, Özel Sıvı: Bu tip sıvı atıklar maksimum %90 dolulukta olmak üzere 200 litrelik tıkaç kapaklı saç varillerde (kapakları kapalı) paletlenerek veya hacimce minimum 1 m3, ağırlıkça maksimum 1,5 tonluk konteynerler ile gönderilmelidir. (Örnek: 1 tonluk IBC tanklar) Ayrıca söz konusu konteynerler forklift ile boşaltma ve taşımaya uygun olmalıdır.

Laboratuar Kimyasalları ve Fıçı ile Yakılacak Atıklar: Dolu ağırlığı maksimum 30 kg. olacak şekilde kapaklı ve kesin sızdırmaz plastik veya atığın özelliğine göre kraft fıçılarda, palet üzerinde streç bantlarla sabitlenerek gönderilmelidir. Fıçıların ağızları kapalı ve maksimum atık doldurma kapasitesi, toplam hacminin %90’ı olmalıdır. Aynı fıçı içerisine birbirleriyle reaksiyona girecek atıklar konulmamalıdır.

Flüoresan Lamba: Atıklar mümkünse kendi orijinal kutusunda değilse başka bir karton kutu için de kırılmadan teslim edilmelidir.

Paletleme:Varil, fıçı veya bigbag’lerdeki atıklar, paletlerin üzerine konmalı yatay ve dikey bantlar ile bağlanarak güvenli biçimde taşınması sağlanmalıdır. Variller araca palet üzerinde tek sıra olacak şekilde yüklenmeli, iki sıra yüklenmesi halinde iki varil arasına palet yerleştirilmelidir.

Etiketleme:Her atık ambalajı, içindeki atık ile ilgili tüm bilgileri içeren atık etiketi ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği Ek-4’de belirtilen tehlikeli atık işaretleri ile etiketlenmelidir. Atık Etiketi üzerindeki atık tanımı ile Ulusal Atık Taşıma Formu üzerindeki atık tanımı aynı olmalıdır. Belli bir standart etiket oluşturulmamıştır. Atık üreticileri kendi etiketlerini oluşturabilmektedir.

Tehlikeli atıkların nakliyesi; Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı almış araçlar tarafından yapılmak zorundadır. Taşıma sırasında Ulusal Atık Taşıma Formunun ilgili nüshaları, şoförün ADR belgesi, taşıma ve sevk irsaliyeleri araçta bulunmalıdır.

Tek seferde 50 kg altında taşınacak olan atıklar için lisanslı araçla taşıma zorunluluğu bulunmamakla birlikte bu atıkların kayıt altına alınabilmesi için UATF kullanılır ve atığın teslim edildiği lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisince kayıt altına alınır.  50 kg altında olan atıkların Çevre Lisansı almış tesislere kargo yoluyla iletilmesi ancak tehlikeli maddelerin kargo yoluyla taşınması konusunda yetkili firmalarca gerçekleştirilir.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 9 gereğince UATF (Ulusal Atık Taşıma Formu) Atık Üreticileri tarafından temin edilmelidir. Atıkların nakliye edilebilmesi için lütfen aşağıda açıklandığı şekilde firmanız/kurumunuz için UATF temin ediniz. Aksi takdirde atıklarınız alınamayacaktır.

UATF Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinden temin edilmektedir, bunun için izlenecek yol aşağıda aktarılmaktadır:

  • Halk Bankası'nın herhangi bir şubesinden "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi, 203 gelir kodlu, Matbaa İşleri Hesabı'na" koçan başına (25 Adet UATF) 50,00 TL yatırılır.
  • Bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne hitaben dilekçe yazılır. Dilekçe örneği için tıklayınız.
  • Dilekçe ve ödeme dekontu bağlı bulunulan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe Servisi'ne teslim edilerek UATF'ler alınır.

Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) 3 bölümden oluşur, birinci bölümü Atık Üreticisi, ikinci bölümü Atık Taşıyıcısı, üçüncü bölümü ise Bertarafçı firma doldurur. UATF nüshalarında nasıl doldurulması gerektiği yazmaktadır fakat aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

Ulusal Atık Taşıma Formları (UATF) 6 nüshadır, Yeşil(1) Mavi(2) Pembe(1) Beyaz(2)

Atık üreticisi Taşıma işleminin yapılması anında önce yeşil nüshayı alır ve hemen taşımanın başladığını bildirmek için Valiliğe (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İl Müdürlüğü'ne) gönderir. Mavi(2), beyaz(2), pembe(1) nüshaları lisanslı aracın yetki belgeli sürücüsüne teslim edilir. Beyaz nüshanın bir tanesinin taşıyıcı tarafından lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisine teslim onaylı olarak geri gönderilmesini hatırlatılır.

Atık Taşıma esnasında mavi(2), pembe(1) ve beyaz(2) nüshaları kontrollerde ibraz edilebilmesi için Lisanslı atık taşıma aracında bulundurulur.

Atık lisanslı tesise kabul edildiği takdirde mavi(2), pembe(1) ve beyaz(2) nüshalar bu tesis tarafından onaylanır. Kabul edilmediği takdirde atık taşıyıcı tarafından üreticisine geri götürülür.

Lisanslı geri kazanım/bertaraf tesisi onaylı Mavi nüshanın bir tanesini saklamak üzere alır diğerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderir. Pembe nüshayı da hemen atık üreticisine geri gönderir.

Atık taşıyıcı, onaylı beyaz nüshasının bir tanesinin saklamak üzere alır diğerini atık üreticisine geri gönderir.

 UATF DÖNGÜSÜ
 

Beyan için http://online.cevre.gov.tr   adresine giriş yapılarak TABS uygulaması seçilir ve kullanıcı adı ve parola ile giriş yapılır.

Kullanıcı adı ve Parolası bulunmayan firmalar http://online.cevre.gov.tr  adresinden çevrimiçi başvuru yaparak kullanıcı adı ve şifresi temin eder. Firmaya bağlı tesislerin tanımlanması kullanıcı adı ve parolaların belirlenmesi çevrimiçi sistemde yapılır. Buna ilişkin kullanım kılavuzları aynı web adresinde yayınlanmaktadır.

Sistemin kullanımının nasıl olacağına ilişkin olarak hazırlanmış detaylı  “Kullanım Kılavuzu”  Çevre ve Şehircilik Bakanlığıhttp://www.cygm.gov.tr   adresinde yayınlanmaktadır.

Destek için:

Sisteme giriş ve üyelik konusunda sorun yaşayanlar cevre.bilgi@csb.gov.tr  adresine 'Kullanıcı Adı', 'Vergi No' ile sorunlarını özetleyen bir mail atarak yardım alabilirler.

Yardım Masası (312) 586 35 81 numaralı telefondan destek vermektedir.

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik, Madde: 8 de; “Bakanlık, ulusal atık yönetim planı/planlarını hazırlamakla/hazırlatmakla yetkili ve görevlidir.” ibaresine göre Atık üreticileri Atık yönetim planı hazırlamakla yükümlüdür.

Bu plan/planlar genel olarak aşağıdaki hususları kapsar:

  • Planlama dönemine ilişkin olarak atığın kaynağı, miktarı ve türü,
  • Atık üreticisine ait iletişim bilgileri,
  • Atık Beyan Formları, taşıma formları,
  • Uygun geri kazanım, ara depolama ve bertaraf tesisleri bilgileri,
  • Atık yönetimi konusunda yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler.

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-IV’ ünde (A) ve (M) işareti ile gösterilmemiş atıklar tehlikesiz olarak sınıflandırılmıştır. Endüstrilerden kaynaklanan tehlikesiz atıklar için çeşitli bertaraf yöntemleri vardır. Fakat “Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği” Madde 5’te “Tehlikesiz atıkların, ekonomiye katkı sağlamak ve nihaî bertarafa gidecek atık miktarının azaltılması amacıyla geri kazanılması esastır. Ancak, geri kazanımı mümkün olmayan atıklar bertaraf edilir.” hükümleri bulunmaktadır. Bu bağlamda tehlikesiz atıkların, RDF tesislerine, yakma tesislerine veya geri kazanım tesislerine gönderilmesi önceliklidir.  Ancak, herhangi bir geri kazanım yöntemine uygun olmayan atıklar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Atık Yönetimi Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Bu atıklar 2.Sınıf Düzenli Depolama sahalarında bertaraf edilmektedir. Tehlikesiz endüstriyel atıklar 2.Sınıf düzenli depolama ile bertaraf edilecekse, aynı yönetmeliğin EK-IV’ ünde 20 kod başlığı altındaki atık türleri hariç olmakla birlikte “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmeliğin” Ek-2’ sinde belirtilen sınır değerleri sağlaması zorunludur.

İSTAÇ A.Ş. İstanbul içi ve çevre illerin yakın ilçelerine, bünyesinde bulunan Lisanslı Tehlikeli Atık Taşıma araçları ile hizmet vermektedir. Bu hizmetten sistemimizde tarafınızdan onaylanmış teklifimizin bulunması halinde faydalanabilirsiniz. Bu şart sağlandığı takdirde Nakliye talep formunu /hizmetler/endustriyel-atiklar.aspx adresinden temin edip nakliye@istac.com.tr adresine göndererek atıklarınızın alınmasını sağlayabilirsiniz

Sözleşme imzalamak isteyen müşterilerimiz verdiğimiz fiyat teklifini kabul etmelidirler. Teklifimizi kabul eden müşterilerimiz sözleşme taleplerini tehlikeliatik@istac.com.tr  adresine mail atarak veya 0 212 231 53 00 no’lu irtibat numaramızı arayarak iletebilirler. Talebinize istinaden en kısa sürede irtibata geçilerek sözleşme koşulları tarafınıza iletilecektir.

Atık analizleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetki vermiş olduğu laboratuvarlarda yaptırılmalıdır. Atıktan alınacak numunenin, bakanlıktan numune alma sertifikası almış laboratuvar personeli tarafından alınması gerekmektedir. Aksi halde analiz bakanlık ile olan yazışmalarda kullanılamamaktadır.

Atık analizleri İSTAÇ A.Ş.nin 2007 yılında faaliyete geçen Çevre Laboratuvarında yapılabilmektedir.  Deneylerinde uluslararası geçerli yöntemleri uygulayarak 2008 yılında Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemini TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre revize ederek uygulamaya koymuş ve 04.03.2010 tarihi itibari ile TÜRKAK tarafından akredite edilmiştir. Bununla birlikte İSTAÇ Çevre Laboratuvarı,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da yetki almıştır. 

İstanbul’da Tıbbi atıkların yönetimi İSTAÇ A.Ş. Tıbbi Atık Toplama Şefliği tarafından yapılmaktadır. Gerekli bilgiyi aşağıdaki telefondan ya da linkten edinebilirsiniz.

Telefon: 0 212 581 02 97

Tıbbi atıkların toplanmasıyla ilgili olarak daha detaylı bilgi için lütfen tıklayıınz

Hizmet faturaları atık miktarının teklif formu üzerinde karşılık gelen katsayı ile çarpılması sonucu hesaplanır.

Atık yağların toplanması, taşınması, geri kazanım ve nihai bertarafı “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” ne göre yapılır. Atık yağların geri kazanım veya nihai bertarafı Bakanlıktan lisans almış özel tesisler tarafından yapılmaktadır. Bu tesislere Bakanlığınwww.atikyonetimi.cevreorman.gov.tr/lisans.html internet sitesinden ulaşılabilir.

Sayfanın Başına Dön

E-bülten'e Kaydol

Atık Yönetim Rehberi Uygulamasını İndir

App Store'dan İndir Play Store'dan İndir
İstaç - AnaSayfa